Pensioen ABC

Pensioen ABC

Home
Pensioenen
  Pensioen vormen
  Pensioen regelingen
  Pensioen wetten
  Pensioen vragen
  Pensioen ABC


Home > Pensioenen > Pensioen ABC

Atv-dagen
Dit is een afkorting van arbeidstijdverkorting of  arbeidsduurverkorting. Dit betekent dat het aantal uren dat een werknemer werkt verminderd wordt. In het algemeen houdt dit in dat men een aantal dagen per jaar vrij krijgt.
AOW
De Algemene Ouderdoms Wet. Het ouderdomspensioen wordt geregeld in de Algemene Ouderdomswet, beter bekend onder de afkorting AOW.
ANW
De Algemene nabestaandenwet. Dit is een volksverzekering die nabestaanden een uitkering geeft. De Anw bestaat uit een uitkering voor nabestaanden, een halfwezenuitkering en een wezenuitkering.

BEU
De Wet Beperking Export Uitkeringen De letters 'beu' staan voor 'beperking export uitkeringen'. Zoals de naam al zegt, beperkt de Wet de mogelijkheden om een Nederlandse uitkering in het buitenland te ontvangen.

CAO afspraken
Collectieve arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers zijn afspraken opgenomen over o.a. lonen, werk- en rusttijden, vakantierechten, aanvang en beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Eindloonregeling
De eindloonregeling wordt ook wel final payregeling genoemd. De eindloonregeling is - net als de middelloonregeling - een zuivere salaris/diensttijdregeling. Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen afhangt van het aantal jaren dat de je als werknemer bij je werkgever in dienst bent geweest en het salarisverloop tijdens deze werkzame periode.

FVP-regeling
De FVP-regeling (Fonds Voorheffing Pensioenen) stelt onvrijwillig werkloze werknemers in staat hun pensioenregeling tijdens de werkloosheidsperiode geheel of gedeeltelijk voort te zetten.

Gematigd eindloonstelsel
Dit is een combinatie van een middelloonregeling en een eindloonregeling. Hierbij geldt dat tot een bepaalde leeftijd de eindloonregeling aangehouden wordt.

IVA
Dit betekent inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten.

Koopsompolis
Een koopsom is eigenlijk niets anders dan een kapitaalverzekering waarbij je geen periodieke premies betaald, maar deze in een keer stort. Je kunt ook per jaar bekijken of en hoeveel je wilt betalen aan de opbouw van je kapitaal.

Lijfrente
Een lijfrentepolis als aanvulling op je pensioen dien je uiteraard zelf af te sluiten. Je maakt jaarlijks (of in een keer) een bedrag in een verzekering waarmee op je pensioendatum een lijfrentepolis aangekocht wordt.

Middelloonregeling
De middelloonregeling wordt ook wel gemiddelde-salarisregeling of opbouwregeling genoemd. De middelloonregeling is - net als de eindloonregeling - een zuivere salaris/diensttijdregeling. Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen afhangt van het aantal jaren dat je als werknemer in dienst bent geweest en het salarisverloop tijdens deze werkzame periode.

Nabestaandenpensioen
Het nabestaandenpensioen zorgt bij je overlijden - tijdens dienstverband - voor een uitkering aan jouw nabestaanden.

Omkeerregel
De omkeerregel is een bepaling in de Wet op de Loonbelasting, die inhoudt dat aanspraken die berusten op een pensioenregeling niet tot het loon behoren. De omkeerregel bewerkstelligt dat
niet de aanspraken op grond van een pensioenregeling tot het loon behoren, maar de genoten pensioenuitkeringen.

PSW
De Pensioen en Spaarfondsenwet. Regelt de verdeling van nabestaandenpensioen.
Partnerpensioen
Een partnerpensioen is hetzelfde als een weduwen-/weduwnaarspensioen en wordt gebruikt voor
ongehuwd samenwonende partners.
Pensioengat
Te weinig opgebouwd pensioen.

Spaarloon
Spaarloon is een spaarregeling die door de Nederlandse overheid is opgezet om met een belastingvoordeel een bedrag te kunnen sparen.

Tijdelijke oudedagslijfrente
Als je lijfrente wordt uitgekeerd dan kom je voor een aantal keuzes te staan, een ervan is of je kiest voor een tijdelijke of levenslange uitkering. Als je kiest voor een tijdelijke lijfrenteuitkering dan is de ingangsdatum uiterlijk de dag waarop je 65 jaar wordt.

Vroegpensioen
Vroegpensioen is in feite een persoonlijke spaarpot die ervoor zorgt dat iemand vóór zijn 65e kan stoppen met werken. Bijvoorbeeld met 60 jaar.
VUT
Vervroegde uittreding. De VUT werd ooit in het leven geroepen om vervroegde pensionering mogelijk te maken. Bij VUT-regelingen betalen de medewerkers die nog actief werkzaam zijn, voor de pensioenen van de mensen die vervroegd uittreden.

WAO
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
WIA
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als je door ziekte of handicap niet meer kunt werken, betaalt je werkgever je loon twee jaar lang door. Daarna beoordeelt het UWV of je in aanmerking komt voor een uitkering op basis van de Wet WIA.

Zelfstandige
Een persoon die voor zichzelf werkt en dus ook zelf verantwoordelijk is voor het opbouwen van zijn of haar pensioen.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map